Privacyverklaring

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
De NV Learning & Asset Development, met maatschappelijke zetel in België, 2920 Kalmthout, Prins
Albertlei 41, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0462.308.235
(hierna “L&AD”), hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van
haar website www.lead.be en aan die van haar cliënten en contacten.
Overeenkomstig de Europese verordening i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens n° 2016/679,
treedt L&AD op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die haar worden
meegedeeld. L&AD waakt er dus over de gepaste technische en organisatorische maatregelen te
treffen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegeven spreken we?
De persoonsgegevens die L&AD verzamelt en verwerkt, kunnen naar gelang het geval variëren
(naam, voornaam, functietitel, contactgegevens, competenties en beroepsloopbaan en eventueel
beelden, waarmee de betrokken persoon uitdrukkelijk akkoord gaat door ze aan L&AD mee te
delen).

Met welk(e) doeleinde(n) ?
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk omdat L&AD, naargelang het geval, dankzij deze
gegevens :

 1. gevolg kan geven aan ontvangen aanvragen voor contactopname of aanbestedingen,
 2. ontvangen kandidaturen kan beheren, met dien verstande dat als een kandidatuur niet
  wordt weerhouden, de gegevens ervan worden gewist binnen de zes maanden na de
  afsluiting van het selectieproces,
 3. newsletters en/of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van L&AD kan
  verzenden,
 4. marktstudies kan uitvoeren,
 5. de activiteiten van L&AD kan promoten

Met uitzondering van de specifieke voornoemde opslagtermijnen, worden deze gegevens opgeslagen
zolang de betrokken personen hiertegen geen bezwaar maken.

Over welke rechten beschikken de betrokken natuurlijke personen?
Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn wettelijke recht op inzage en rectificatie gratis doen
gelden. Het is eveneens mogelijk de rectificatie en zelfs het wissen te vragen van gegevens die inexact,
onvolledig of niet-pertinent zouden zijn, of zelfs verwerkingsbeperking. Zo is het ook mogelijk bezwaar
te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ten slotte is het in
bepaalde gevallen mogelijk de persoonsgegevens te ontvangen die aan L&AD werden verstrekt in een
gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en machineleesbaar is en deze gegevens over te
dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om één van deze rechten te doen gelden, moet men een geschreven, gedateerd en ondertekend
verzoekschrift, met recto-verso kopie van de identiteitskaart, per gewone post of per e-mail
(emailadres: info@lead.be) opsturen naar L&AD. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft,
moet men eveneens een officieel getuigschrift van woonplaats toevoegen.

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Aan wie mogen deze gegevens worden overgedragen ? Persoonsgegevens worden, naargelang het
geval, meegedeeld:

 1. aan de overheid, aanbestedende diensten en privé-actoren in het kader van aanbestedingen,
 2. aan fiscale en sociale overheidsdiensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van
  fiscale en sociale verplichtingen vanwege L&AD,
 3. aan verwerkers van L&AD, zoals een IT-dienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de
  uitvoering van hun respectieve taken.